Dupahiya ka upsarg aur mool shabd chantiye..pl jaldi kijiye..!

du = upsarg
pahiya = mool shabd

  • 1
What are you looking for?