ghanshyaam ka samas vigrhah aur samas ka bhed...

ghanshyaam - ghan ke saman shyaam hai jo arthaat krishna

bahubrihi samas

  • 9

Ghanshyam:Badal ke saman hai ji kala arthat Krishna

Bahubrihi samas.

I appreciate the ans. of Anagha but i just elaborated the mean. of ghan.

  • 5
What are you looking for?