Give me 10 sentance of 'avyay' in sanskrit,

bahih, neecheh, adhuna, sah these are avyaya
 • -5
Ayaya. Tatra. Ram tatra patathi
 • 3
Yatha Raja Tatha Praja
 • 3
ch- geeta seeta ch bhramani.
 • 13
Vidyalayam paritah vrikshah santi
 • 5
Balaka: tatra kridanti l Ram: Shyama: ch kirdanti l Ram: seh Shyama: kridanti l
 • 2
shut up
 • -8
hi
aduna vayam khadanti
aham vidyalayam prati gachami
shivaya namah
bhikshaam dehi
kolahalen alam
manchasya upari mam ssyutha asti
ramah shyamah cha khelatah
mam vaidyaha eva mam shavbhajanam skandhe vahantu
 
 • 2
Bahi , Ekda Did Ss Ss
 • -1
no
 
 • 0
hiiiiiii
 • 1
Take ....

 • 0
Sanskrit book 7th class NCERT KV hazratpur
 • 0
Okay
 • 1
jbhhjk
 • 2
kjhgfhuj
 • 1
milk
 • 0
Okkkk
 • 0
What are you looking for?