himalay se kanyakumari thak bharat ekk hei ... himalay se kanyakumari thak me pad bandh

 This is Sanghya padbandh. Or noun. i.e, as It contains two nouns, himalay, and kanyakumari.

  • 0

No the padbandh is actually avyay padbandh.

  • -1
wisheshan kyonki isme bharat ki wisheshta batayi gayi hai ki waha himalay se kanyakumari tak ek hi hai??
  • 0
What are you looking for?