main khana khata haun ,me main ka pad parichay 

vyakti vaachak sarvnaam,puling,ek vachan
  • 0
puling , ekvachan
  • 0
What are you looking for?