nimna likhid shabdo ke vilom shabad likhiye.

-santosh -yash-

asantosh   apyash

  • 1
What are you looking for?