pitambarka samas vigrha kijiye and samaska bhed likiye??

Peet hai vastra jiska......bahuvrihi samaas
  • 0
Peet hai jo ambar........karmadharaya samaas
  • 0
What are you looking for?