samas vigrah of hansvahini and prtipal...?

pratipal-pratiek pal {avyayi bhav samas}
  • 0
Hans hAi vahan jiska Bahuvrahi samaas
  • 1
What are you looking for?