urvar aur usar ka arth..

Urvar ka matlab jisme kheti ho sake

english me

Urvar = Fertile

aur Usar jisme kheti na ho sake

Usar = Unfertile

  • 2
What are you looking for?