vishashno ke vishashan kise kaha ja sakta hai?

मित्र विशेषणों के विशेषण को प्रविशेषण कहते है।  

  • 0
What are you looking for?