visheshan ke kiitne bhed hote hain

2

  • 0

kriya visheshan ke bhedo ke naam

  • 0
Visheshan k char bhed hote ha
1. Gunvachuk visheshan
2. Sankhyavachak visheshan
3. Parenamvachak visheshan
4. Sarvnamic visheshan
  • 1
What are you looking for?