chetna shabd ka bhav vachak sangya kya hai?

`

vvhfg
  • 0
jativachak Sangya vyaktivachak Sangya vachak Sangya Sangya samuh vachak Sangya ya Panch sankhya Hote Hain
  • 0
vah kya kah rahi hai
  • 0
Please find this answer

  • 0
What are you looking for?