jativachak sangya ko bhavachak sangya me badal kar 10 udaharan likhiye (plz its urgent)

anime fan huh  ?

  • 0

chamkana ,hadpana, marana, paltana

  • 0
Jati vachak bhav vachak
Mitra. _. Mahanta.
Bhai _. Bhai Chara
Nari. _. Naritva
Svami. _. Svamitva
Jati. _. Jatiyta
Kavi. _. Kavitva
Bura. _. Burai
Aap. _. Apnapan
Nikat. _. Nikatata
Mahan _. Mahanta
  • 0
What are you looking for?